Paso de grados de kyus Ashihara Karate

10º Kyu Posiciones:
 • Fudo Dachi.
 • Sanchin Dachi.
 • Heiko Dachi.
 • Kumite Dachi.
Técnicas de brazo:
 • Oi Tsuki.
 • Gyaku Tsuki.
 • En Kei / Gyako Tsuki.
Defensas:
 • Jodan Uke.
 • Gedan Barai.
Técnicas de pierna:
 • Mae Hiza Geri.
 • Mawashi Hiza Geri.
 • Mae Geri Chudan.
 • Mae Geri Jodan.
SABAKI.   9º Kyu Posiciones:
 • Zenkutsu Dachi.
 • Kokutsu Dachi.
 • Neko Ashi Dachi.
Técnicas de brazo:
 • Ago Uchi.
Defensas:
 • Chudan Uchi Uke.
 • Chudan Soto Uke.
 • Hiji / Hiza (doble defensa).
Técnicas de pierna:
 • Hiza Gammen Geri.
 • Gedan Mawashi Geri.
 • Chudan Mawashi Geri (Haisoku y Chosuku).
 • Mae Keage.
Kata:
 • Pinan Ichi.
 • Shoshin no Kata sono Ichi.
SABAKI.   8º Kyu Posiciones:
 • Kiba Dachi.
Técnicas de brazo:
 • Chudan Tate Tsuki.
 • Chudan Shita Tsuki.
Defensas:
 • Mawashi Uke.
 • Uchi Uke / Gedan Barai.
 • Hiji / Hiza (doble defensa).
Técnicas de pierna:
 • Kin Geri.
 • Uchimomo Geri.
 • Jodan Mawashi Geri.
Kata:
 • Pinan Ni.
 • Kihon no Kata sono Ichi.
SABAKI.   7º Kyu Posiciones:
 • Tsuru Ashi Dachi.
 • Musubi Dachi.
Técnicas de brazo:
 • Uraken Shomen Uchi.
 • Uraken Mawashi Uchi.
 • Uraken Sayu Uchi.
 • Uraken Hizo Uchi.
 • Uraken Yoko Uchi.
Defensas:
 • Sune Uke.
Técnicas de pierna:
 • Kansetsu Geri.
 • Chudan Yoko Geri.
 • Yoko Keage.
Kata:
 • Pinan San.
 • Kihon no Kata sono Ni.
SABAKI.   6º Kyu Técnicas de brazo:
 • Jodan Hiji Uchi.
 • Chudan Hiji Uchi.
 • Age Hiji Uchi.
 • Ushiro Hiji Uchi.
 • Ushiro Mawashi Hiji Uchi.
 • Hiji Otoshi.
Defensas:
 • Jodan Hiji Uke.
 • Age Hiji Uke.
 • Oroshi Hiji Uke.
Técnicas de pierna:
 • Ushiro Geri.
 • Gedan Kakato Geri.
Kata:
 • Pinan Yon.
 • Kumite no Kata sono Ichi.
SABAKI.   5º Kyu Técnicas de brazo:
 • Shuto Sakuto Uchi.
 • Shuto Yoko Gamen Uchi.
 • Shuto Hizo Uchi.
Defensas:
 • Jodan Shuto Juji Uke.
 • Gedan Shuto Juji Uke.
Técnicas de pierna:
 • Ushiro Mawashi Geri.
Kata:
 • Pinan Go.
 • Kumite no Kata sono Ni.
 • Nage no Kata sono Ichi.
SABAKI.   4º Kyu Técnicas de brazo:
 • Jodan Mawashi Uchi.
 • Chudan Mawashi Uchi.
 • Jodan Shita Tsuki.
Defensas:
 • Movimientos del cuerpo para evitar golpes de puño.
Técnicas de pierna:
 • Jikuashi Geri.
 • Sankaku Geri.
 • Stop Geri.
Kata:
 • San Chi no Kata.
 • Shoshin no Kata sono Ni.
SABAKI.   3º Kyu Técnicas de brazo:
 • Jodan Mawashi Shotei Uchi.
 • Chudan Mawashi Shotei Uchi.
 • Age Shotei Uchi.
Defensas:
 • Jodan Shotei Uchi.
Ashi Barai:
 • Cocnocimiento práctico de sus variaciones.
Técnicas de pierna:
 • Jodan Yoko Geri.
 • Tobi Hiza Geri.
Kata:
 • Tzuki no Kata.
 • Jissen no Kata sono Ichi.
 • Nage no Kata sono Ni.
SABAKI.   2º Kyu Técnicas de brazo:
 • Jodan Hiraken Tsuki.
Técnicas de pierna:
 • Soto Teisoku Geri.
 • Uchi Sakuto Geri.
 • Tobi Mae Geri.
 • Hikkake.
Kata:
 • Gei Sai Dai Ichi.
 • Gei Sai Dai Ni.
 • Jissen no Kata sono Ni.
SABAKI.   1º Kyu Técnicas de brazo:
 • Me Tsuki.
 • Jodan Yohon Nukite.
Técnicas de pierna:
 • Chudan Kake Geri.
 • Jodan Kake Geri.
 • Tobi Ushiro Geri.
Kata:
 • Saifa.
 • Tensho.
 • Seienchin.
 • Kumite no Kata sono San.
 • Shoshin no Kata sono San.
SABAKI.