Paso de grados de kyus Ashihara Karate

10º Kyu

Posiciones:

 • Fudo Dachi.
 • Sanchin Dachi.
 • Heiko Dachi.
 • Kumite Dachi.

Técnicas de brazo:

 • Oi Tsuki.
 • Gyaku Tsuki.
 • En Kei / Gyako Tsuki.

Defensas:

 • Jodan Uke.
 • Gedan Barai.

Técnicas de pierna:

 • Mae Hiza Geri.
 • Mawashi Hiza Geri.
 • Mae Geri Chudan.
 • Mae Geri Jodan.

SABAKI.

 

9º Kyu

Posiciones:

 • Zenkutsu Dachi.
 • Kokutsu Dachi.
 • Neko Ashi Dachi.

Técnicas de brazo:

 • Ago Uchi.

Defensas:

 • Chudan Uchi Uke.
 • Chudan Soto Uke.
 • Hiji / Hiza (doble defensa).

Técnicas de pierna:

 • Hiza Gammen Geri.
 • Gedan Mawashi Geri.
 • Chudan Mawashi Geri (Haisoku y Chosuku).
 • Mae Keage.

Kata:

 • Pinan Ichi.
 • Shoshin no Kata sono Ichi.

SABAKI.

 

8º Kyu

Posiciones:

 • Kiba Dachi.

Técnicas de brazo:

 • Chudan Tate Tsuki.
 • Chudan Shita Tsuki.

Defensas:

 • Mawashi Uke.
 • Uchi Uke / Gedan Barai.
 • Hiji / Hiza (doble defensa).

Técnicas de pierna:

 • Kin Geri.
 • Uchimomo Geri.
 • Jodan Mawashi Geri.

Kata:

 • Pinan Ni.
 • Kihon no Kata sono Ichi.

SABAKI.

 

7º Kyu

Posiciones:

 • Tsuru Ashi Dachi.
 • Musubi Dachi.

Técnicas de brazo:

 • Uraken Shomen Uchi.
 • Uraken Mawashi Uchi.
 • Uraken Sayu Uchi.
 • Uraken Hizo Uchi.
 • Uraken Yoko Uchi.

Defensas:

 • Sune Uke.

Técnicas de pierna:

 • Kansetsu Geri.
 • Chudan Yoko Geri.
 • Yoko Keage.

Kata:

 • Pinan San.
 • Kihon no Kata sono Ni.

SABAKI.

 

6º Kyu

Técnicas de brazo:

 • Jodan Hiji Uchi.
 • Chudan Hiji Uchi.
 • Age Hiji Uchi.
 • Ushiro Hiji Uchi.
 • Ushiro Mawashi Hiji Uchi.
 • Hiji Otoshi.

Defensas:

 • Jodan Hiji Uke.
 • Age Hiji Uke.
 • Oroshi Hiji Uke.

Técnicas de pierna:

 • Ushiro Geri.
 • Gedan Kakato Geri.

Kata:

 • Pinan Yon.
 • Kumite no Kata sono Ichi.

SABAKI.

 

5º Kyu

Técnicas de brazo:

 • Shuto Sakuto Uchi.
 • Shuto Yoko Gamen Uchi.
 • Shuto Hizo Uchi.

Defensas:

 • Jodan Shuto Juji Uke.
 • Gedan Shuto Juji Uke.

Técnicas de pierna:

 • Ushiro Mawashi Geri.

Kata:

 • Pinan Go.
 • Kumite no Kata sono Ni.
 • Nage no Kata sono Ichi.

SABAKI.

 

4º Kyu

Técnicas de brazo:

 • Jodan Mawashi Uchi.
 • Chudan Mawashi Uchi.
 • Jodan Shita Tsuki.

Defensas:

 • Movimientos del cuerpo para evitar golpes de puño.

Técnicas de pierna:

 • Jikuashi Geri.
 • Sankaku Geri.
 • Stop Geri.

Kata:

 • San Chi no Kata.
 • Shoshin no Kata sono Ni.

SABAKI.

 

3º Kyu

Técnicas de brazo:

 • Jodan Mawashi Shotei Uchi.
 • Chudan Mawashi Shotei Uchi.
 • Age Shotei Uchi.

Defensas:

 • Jodan Shotei Uchi.

Ashi Barai:

 • Cocnocimiento práctico de sus variaciones.

Técnicas de pierna:

 • Jodan Yoko Geri.
 • Tobi Hiza Geri.

Kata:

 • Tzuki no Kata.
 • Jissen no Kata sono Ichi.
 • Nage no Kata sono Ni.

SABAKI.

 

2º Kyu

Técnicas de brazo:

 • Jodan Hiraken Tsuki.

Técnicas de pierna:

 • Soto Teisoku Geri.
 • Uchi Sakuto Geri.
 • Tobi Mae Geri.
 • Hikkake.

Kata:

 • Gei Sai Dai Ichi.
 • Gei Sai Dai Ni.
 • Jissen no Kata sono Ni.

SABAKI.

 

1º Kyu

Técnicas de brazo:

 • Me Tsuki.
 • Jodan Yohon Nukite.

Técnicas de pierna:

 • Chudan Kake Geri.
 • Jodan Kake Geri.
 • Tobi Ushiro Geri.

Kata:

 • Saifa.
 • Tensho.
 • Seienchin.
 • Kumite no Kata sono San.
 • Shoshin no Kata sono San.

SABAKI.